Sąd w pobliżu Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Artur Mieczkowski

Otwórz mapę
Czas lokalny:
02:30:48

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Artur Mieczkowski

18D/2, Mickiewicza, 01-517, Warszawa, Warszawa, PL Poland
Kontakt telefon: +48 22 633 09 64
Strona internetowej: komorniksadowy-zoliborz.pl
Latitude: 52.261876, Longitude: 20.993458
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Sąd:

Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Jacyno

Śmiała 66, Warszawa
lawyerCzytaj więcej

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Pl. Krasińskich 2/4/6, Warszawa
courthouseCzytaj więcej

Sąd Najwyższy

plac Krasińskich 2/4/6, Warszawa
courthouseCzytaj więcej

Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa - Wydziały Ksiąg Wieczystych

aleja "Solidarności" 58, Warszawa
courthouseCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy