Uniwersytet w Zamość

Czas lokalny:
10:53:56

Omega Sp. z o.o. Policealne Studium Farmaceutyczne

Jana Kilińskiego 15, Zamość
universityCzytaj więcej
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji

Akademicka 4, Zamość
universityCzytaj więcej
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Pereca 2, Zamość
universityCzytaj więcej
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Zamościu

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Zamościu

Koszary 8, Zamość
universityCzytaj więcej

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. J. Zamoyskiego

Koszary 8, Zamość
universityCzytaj więcej
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Partyzantów 14, Zamość
universityCzytaj więcej
Studio Policealne Kursor Zamość

Studio Policealne Kursor Zamość

Partyzantów 9, Zamość
universityCzytaj więcej

📑 Zamość wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy