Uniwersytet w Zamość

Otwórz mapę
Czas lokalny:
21:52:49

Omega Sp. z o.o. Policealne Studium Farmaceutyczne

Jana Kilińskiego 15, Zamość
universityCzytaj więcej

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji

Akademicka 4, Zamość
universityCzytaj więcej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Pereca 2, Zamość
universityCzytaj więcej

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Zamościu

Koszary 8, Zamość
universityCzytaj więcej

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. J. Zamoyskiego

Koszary 8, Zamość
universityCzytaj więcej

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Partyzantów 14, Zamość
universityCzytaj więcej

Studio Policealne Kursor Zamość

Partyzantów 9, Zamość
universityCzytaj więcej

Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR

Partyzantów 9, Zamość
universityCzytaj więcej

Szkoła Policealna PERSPEKTYWA

Partyzantów 25/5, Zamość
universityCzytaj więcej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa,INSTYTUT PRZYRODNICZO-TECHNICZNY

Jana Zamoyskiego 64, Zamość
universityCzytaj więcej

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Wydział Nauk Rolniczych

Szczebrzeska 102, Zamość
universityCzytaj więcej

📑 Zamość wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy