Muzeum w Zamość

Otwórz mapę
Czas lokalny:
22:30:32

Muzeum Zamojskie

Ormiańska 30, Zamość
museumCzytaj więcej

Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał Oddział Muzeum Zamojskiego

Zamkowa 2, Zamość
museumCzytaj więcej

Muzeum Sakralne Kolegiaty Zamojskiej

Kolegiacka 1A, Zamość
museumCzytaj więcej

Galeria Rzeźby prof. Mariana Koniecznego. Muzeum Zamojskie

Waleriana Łukasińskiego 22-400, Zamość
museumCzytaj więcej

Arsenał. Muzeum Barwy i Oręża. Wystawa plenerowa

Podgroble 22, Zamość
museumCzytaj więcej

Rotunda

Droga Męczenników Rotundy 1, Zamość
museumCzytaj więcej

Muzeum Diecezjalne

Jana Zamoyskiego 1, Zamość
museumCzytaj więcej

📑 Zamość wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy