Lekarz w Zamość

Czas lokalny:
17:57:38

Węgrzyn Jolanta, lek. med. Gabinet ginekologiczny

Sadowa 4, Zamość
doctorCzytaj więcej

Migielska Anna, lek. med. Spec. dermatolog. Gabinet

Peowiaków 6, Zamość
doctorCzytaj więcej

lek. Łukasz Barczewski, specjalista ortopeda traumatolog

Peowiaków 6, Zamość
doctorCzytaj więcej
Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Peowiaków 6, Zamość
doctorCzytaj więcej
Ośrodek rehabilitacyjno - terapeutyczny dla dzieci niepełnosprawnych NZOZ. Poradnia Rehabilitacyjna dla dzieci.

Ośrodek rehabilitacyjno - terapeutyczny dla dzieci niepełnosprawnych NZOZ. Poradnia Rehabilitacyjna dla dzieci.

Peowiaków 6A, Zamość
doctorCzytaj więcej

Specjal Med Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Jana Kilińskiego 4, Zamość
doctorCzytaj więcej
Przychodnia Rejonowa nr 1

Przychodnia Rejonowa nr 1

Jana Kilińskiego 4, Zamość
doctorCzytaj więcej

📑 Zamość wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy