Miejsce kultu w Zamość

Czas lokalny:
11:22:36
Kościół Rzymskokatolicki Pw. św. Katarzyny

Kościół Rzymskokatolicki Pw. św. Katarzyny

plac Jaroszewicza 1, Zamość
churchCzytaj więcej
Synagoga w Zamościu
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego

Pereca 14, Zamość
place_of_worshipCzytaj więcej
Kaplica Cmentarna

Kaplica Cmentarna

Przemysłowa 3, Zamość
place_of_worshipCzytaj więcej
Kościół Rzymskokatolicki Pw. Zwiastowania NMP

Kościół Rzymskokatolicki Pw. Zwiastowania NMP

Stanisława Staszica 1, Zamość
churchCzytaj więcej
Kosciół i Klasztor Klarysek

Kosciół i Klasztor Klarysek

Zespół klasztorny klarysek, Zamość
churchCzytaj więcej

Klasztor Zwiastowania Pańskiego

Tadeusza Kościuszki 1, Zamość
place_of_worshipCzytaj więcej

📑 Zamość wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy