Punkt zainteresowania w pobliżu Max Tour. Biuro podróży

Otwórz mapę
Czas lokalny:
16:03:18

Max Tour. Biuro podróży

11, Stefana Starzyńskiego, 76-200, Słupsk, Słupsk, PL Polska
Kontakt telefon: +48 59 841 22 85
Latitude: 54.4660823, Longitude: 17.026955
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Omega. Biuro nieruchomości, rzeczoznawca

Stefana Starzyńskiego 11, Słupsk
financeCzytaj więcej

Mix. Sklep odzieżowy

Stefana Starzyńskiego 11, Słupsk
point_of_interestCzytaj więcej

Skorpion. Dom handlowy

Stefana Starzyńskiego 11, Słupsk
point_of_interestCzytaj więcej

Mazur Jerzy. Kantor wymiany walut

Stefana Starzyńskiego 11, Słupsk
financeCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy