Punkt zainteresowania w pobliżu Klinika Zdrowia Psychicznego METODA

Otwórz mapę
Czas lokalny:
09:19:29
Klinika Zdrowia Psychicznego METODA, Author: Klinika Zdrowia Psychicznego METODA

Klinika Zdrowia Psychicznego METODA

61, Wspólna, 00-001, Warszawa, Warszawa, PL Poland
Kontakt telefon: +48 22 777 40 30
Strona internetowej: www.klinikametoda.pl
Latitude: 52.2262599, Longitude: 21.009898
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Zarząd główny

Wspólna 61, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Polski Związek Sportu Psich Zaprzęgów

Wspólna 61, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Teatr Tańca Zawirowania

Wspólna 61/101, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich

Wspólna 61, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy