Lokalny rząd kancelaria w pobliżu District Court for Warsaw - Praga Północ

Otwórz mapę
Czas lokalny:
20:11:37

District Court for Warsaw - Praga Północ

Terespolska 15A, Warszawa Polonia
Kontakt telefon: +48
Latitude: 52.2486941, Longitude: 21.0691757
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Lokalny rząd kancelaria:

Urząd Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy

Grochowska 274, Warszawa
local_government_officeCzytaj więcej

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie

Grochowska 278, Warszawa
local_government_officeCzytaj więcej

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga Południe m. st. Warszawy

Grochowska 262, Warszawa
local_government_officeCzytaj więcej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Oddział Regionalny w Warszawie

Mińska 25, Warszawa
local_government_officeCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy