Zdrowie w pobliżu Ośrodek Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej SEDNO

Otwórz mapę
Czas lokalny:
14:48:09

Ośrodek Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej SEDNO

10, ul. Hoża 43/49 lok., 00-681, Warszawa, Warszawa, PL Poland
Kontakt telefon: +48 503 157 850
Strona internetowej: www.psychoterapia-sedno.pl
Latitude: 52.225269, Longitude: 21.011524
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Zdrowie:

Poz-Med. NZOZ. Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej

Poznańska 17, Warszawa
healthCzytaj więcej

Atelier 2 Architekci Sp. z o.o.

Poznańska 17, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

POZ-MED Sp. z o.o. Centrum Medycyny Rodzinnej

Poznańska 17, Warszawa
healthCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy