Zdrowie w pobliżu Brajczewski Sławomir, lek. med. Spec. chorób wewn., kardiolog

Otwórz mapę
Czas lokalny:
15:04:55

Brajczewski Sławomir, lek. med. Spec. chorób wewn., kardiolog

21, Poznańska, 00-685, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Kontakt telefon: +48 22 626 88 67
Strona internetowej: brajczewski.pl
Latitude: 52.2261694, Longitude: 21.0112148
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Zdrowie:

Atpo Sp. Z o.o.

Poznańska 21, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Addison Holdings Sp. z o.o.

Poznańska 21, Warszawa
real_estate_agencyCzytaj więcej

Brighton & Wood sp.k. Major T.

Poznańska 21, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Logiservice Sp. z o.o.

Poznańska 21, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy