Ustanowienie w pobliżu Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Otwórz mapę
Czas lokalny:
16:39:21

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

23, Sandomierska, 00-001, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Kontakt telefon: +48 22 849 58 12
Strona internetowej: www.mpuk.pl
Latitude: 52.20914, Longitude: 21.018293
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Ustanowienie:

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Sandomierska 23, Warszawa
funeral_homeCzytaj więcej

Majcher Grażyna. Tłumaczenia języków

Sandomierska 23, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Orchis Sp. z o.o. Hurtownia

Sandomierska 23, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy