Punkt zainteresowania w pobliżu Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 86

Otwórz mapę
Czas lokalny:
06:05:48

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 86

43, Nowogrodzka, 00-691, Warszawa, Warszawa, PL Poland
Kontakt telefon: +48 22 417 31 09
Strona internetowej: www.biblioteka.waw.pl
Latitude: 52.2279783, Longitude: 21.0108057
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Śródmieście District City Hall

00-691, Nowogrodzka 43, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Nowogrodzka 43, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Tablica upamiętniająca budynek Komendy Straży Granicznej

Nowogrodzka 43, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy