Punkt zainteresowania w pobliżu Lądowisko dla śmigłowców Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie

Otwórz mapę
Czas lokalny:
21:01:55

Lądowisko dla śmigłowców Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie

137, Wołoska, 02-507, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Kontakt telefon: +48
Strona internetowej: www.cskmswia.pl
Latitude: 52.1993563, Longitude: 20.9992615
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Zakład Usprawniania Leczniczego (Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie)

Wołoska 137, Warszawa
hospitalCzytaj więcej

Klinika Otolaryngologii z Blokiem Operacyjny (Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie)

Wołoska 137, Warszawa
hospitalCzytaj więcej

Klinika Kardiochirurgii z Blokiem Operacyjnym (Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie)

Wołoska 137, Warszawa
hospitalCzytaj więcej

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie)

Wołoska 137, Warszawa
hospitalCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy