Uniwersytet w Ruda Śląska

Otwórz mapę
Czas lokalny:
22:37:08

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

3 Maja 95, Zabrze
schoolCzytaj więcej

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu

3 Maja 63, Zabrze
schoolCzytaj więcej

Politechnika Śląska: Wydział Organizacji i Zarządzania Budynek E

de Gaulle'a 72, Zabrze
universityCzytaj więcej

Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Budynek D

Budynek D, Roosevelta 30, Zabrze
universityCzytaj więcej

Politechnika Śląska: Wydział Organizacji i Zarządzania

Roosevelta 26, Zabrze
universityCzytaj więcej

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

75 Pułku Piechoty 1A, Chorzów
universityCzytaj więcej

Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska

Roosevelta 40, Zabrze
universityCzytaj więcej

Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

B, Roosevelta 32, Zabrze
universityCzytaj więcej

Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

de Gaulle'a 66, Zabrze
universityCzytaj więcej

Politechnika Śląska: Wydział Inżynierii Biomedycznej

Roosevelta 40, Zabrze
universityCzytaj więcej

Uniwersytet Śląski, Szkoła Zarządzania

75 Pułku Piechoty 1, Chorzów
universityCzytaj więcej

Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

75 Pułku Piechoty 1, Chorzów
universityCzytaj więcej

📑 Ruda Śląska wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy