Restauracja w pobliżu Trattoria Toscana

Czas lokalny:
14:40:51
Trattoria Toscana, Author: Trattoria Toscana. Restauracja włoska.

Trattoria Toscana

15, Chłodna, 00-891, Warszawa, Warszawa, PL Polen
Kontakt telefon: +48 22 392 67 88
Strona internetowej: tratoriatoscana.pl
Latitude: 52.236547, Longitude: 20.990611
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Restauracja:

ToroToro sushi
CFaniak Wolski - kuchnia polska

CFaniak Wolski - kuchnia polska

Żelazna 64, Warszawa
restaurantCzytaj więcej
Oberża Pod Czerwonym Wieprzem

Oberża Pod Czerwonym Wieprzem

Żelazna 68, Warszawa
restaurantCzytaj więcej
Stołówka u Chłopaków

Stołówka u Chłopaków

Waliców 19, Warszawa
restaurantCzytaj więcej
U Chłopaków

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy