Policja w pobliżu Straż Miejska - III Oddział Terenowy (Ochota, Ursus, Włochy)

Otwórz mapę
Czas lokalny:
11:03:34
Straż Miejska - III Oddział Terenowy (Ochota, Ursus, Włochy), Author: Feliks Gattner

Straż Miejska - III Oddział Terenowy (Ochota, Ursus, Włochy)

18, Przemyska, 00-001, Warszawa, Warszawa, PL Poland
Kontakt telefon: +48 22 823 73 88
Strona internetowej: www.strazmiejska.waw.pl
Latitude: 52.2128841, Longitude: 20.9743093
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Policja:

Komenda Rejonowa Policji Warszawa III

Opaczewska 8, Warszawa
policeCzytaj więcej

Komenda Rejonowa Warszawa III - Rewir Dzielnicowych

Filtrowa 54/58, Warszawa
policeCzytaj więcej

Komenda Stołeczna Policji

Włochowska 25/33, Warszawa
policeCzytaj więcej

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji

Karolkowa 46, Warszawa
policeCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy