Policja w pobliżu Policja. Komenda Rejonowa Warszawa I. Rewir Dzielnicowych I

Otwórz mapę
Czas lokalny:
13:33:21

Policja. Komenda Rejonowa Warszawa I. Rewir Dzielnicowych I

9, Ludna, 00-413, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Kontakt telefon: +48 22 603 71 22
Strona internetowej: srodmiescie.policja.waw.pl
Latitude: 52.23127, Longitude: 21.0357281
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Policja:

Minus Music Scam Club

Chmielna 9, Warszawa
policeCzytaj więcej

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

Wilcza 21, Warszawa
policeCzytaj więcej

Komisariat Policji

Widok 24, Warszawa
policeCzytaj więcej

Policja. Komisariat Metra Warszawskiego

Aleje Jerozolimskie 46, Warszawa
policeCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy