Policja w pobliżu Нету разворота с Solidarności на Solidarności

Otwórz mapę
Czas lokalny:
13:07:30

Нету разворота с Solidarności на Solidarności

00-001, aleja "Solidarności", 00-140, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Kontakt telefon: +48
Latitude: 52.2444025, Longitude: 21.0009278
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Policja:

Zarząd Wojewódzki NSZZP KSP

Nowolipie 2, Warszawa
policeCzytaj więcej

Telefon Zaufania - Przestępczość Zorganizowana. Komenda Stołeczna Policji

Nowolipie 2, Warszawa
policeCzytaj więcej

Metropolitan Police Headquarters

Nowolipie 2, Warszawa
policeCzytaj więcej

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I. Rewir Dzielnicowych III

Dzielna 12, Warszawa
policeCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy