Punkt zainteresowania w pobliżu Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe Sp. z o.o. - Postój taksówek

Otwórz mapę
Czas lokalny:
21:19:55

Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe Sp. z o.o. - Postój taksówek

Emilii Plater, 00-001, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Kontakt telefon: +48 22 19 191
Strona internetowej: www.taximpt.pl
Latitude: 52.2290653, Longitude: 21.0042581
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Parking

Aleje Jerozolimskie 54, Warszawa
parkingCzytaj więcej

ATM of Bank Pekao SA

Al. Jerozolimskie 54, Dworzec PKP Warszawa Centralna (Galeria południowa, poziom -1), Warszawa
atmCzytaj więcej

ING Bank Śląski Oddział w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 54, Warszawa
bankCzytaj więcej

FunFotos

Emilii Plater 54, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy