Punkt zainteresowania w pobliżu Qubus Hotel Gdańsk

Otwórz mapę
Czas lokalny:
06:45:55

Qubus Hotel Gdańsk

47-52, Chmielna, 80-748, Gdańsk, Gdańsk, PL Polonia
Kontakt telefon: +48 58 752 21 00
Strona internetowej: www.qubushotel.com
Latitude: 54.34516, Longitude: 18.6553101
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Krajowe Towarzystwo Finansowe S.A.

Chmielna 81, Gdańsk
financeCzytaj więcej

Infos. Systemy komputerowe. Sprzedaż, naprawa komputerów

Chmielna 81, Gdańsk
point_of_interestCzytaj więcej

Śmietanka Wioleta. Biuro rachunkowe

Chmielna 81, Gdańsk
point_of_interestCzytaj więcej

Alex. Nauka jazdy. Kursy na wózki widłowe

Chmielna 81, Gdańsk
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy