Punkt zainteresowania w pobliżu Osiedle Słowińskie

Otwórz mapę
Czas lokalny:
01:54:52

Osiedle Słowińskie

76-200 Słupsk, Polska
Kontakt telefon: +48
Latitude: 54.47005, Longitude: 17.0462507
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Hospicjum Miłosierdzia Bożego. Towarzystwo opieki paliatywnej

Jana Druyffa 2, Słupsk
healthCzytaj więcej

Miejskie Przedsiębiorstwo Zieleni spółka Z.O.O. W Słupsku

Profesora Lotha 27, Słupsk
floristCzytaj więcej

Regionalny ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego

Obrońców Wybrzeża, Słupsk
point_of_interestCzytaj więcej

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku. Zespół zamiejscowy

Profesora Edwarda Lotha 25A, Słupsk
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy