Punkt zainteresowania w pobliżu Oki Doki Hostel

Otwórz mapę
Czas lokalny:
01:14:29

Oki Doki Hostel

3, Dąbrowskiego, 00-057, Warszawa, Warszawa, PL Polen
Kontakt telefon: +48 22 828 01 22
Strona internetowej: okidoki.pl
Latitude: 52.2365173, Longitude: 21.0093593
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Premium Properties

ul. J. Dąbrowskiego 35/3, Warszawa
real_estate_agencyCzytaj więcej

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Warszawie

Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 3, Warszawa
bankCzytaj więcej

Stowarzyszenie Techników Cukrowników. Zarząd Główny

pl. gen. Jana Dąbrowskiego 3, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Open Direct - mobilni eksperci Open Finance SA

Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 3, Warszawa
financeCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy