Punkt zainteresowania w pobliżu MUZEUM ZBRODNI KOMUNIZMU

Otwórz mapę
Czas lokalny:
01:03:31

MUZEUM ZBRODNI KOMUNIZMU

1, Wojciecha Oczki, 02-007, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Kontakt telefon: +48
Latitude: 52.2245531, Longitude: 21.0015712
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Chochelka Bar & Catering Warszawa

Wojciecha Oczki 4, Warszawa
foodCzytaj więcej

VIGO-Ortho Polska Sp. z o.o.

Wojciecha Oczki 4, Warszawa
storeCzytaj więcej

Zakład Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Wojciecha Oczki 1, Warszawa
schoolCzytaj więcej

Zakład Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii WNOZ WUM

Campus Lindley'a, Lindley'a 4, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy