Punkt zainteresowania w pobliżu Koszykowa 02

Czas lokalny:
06:37:35
Koszykowa 02

Koszykowa 02

Poland Poland
Kontakt telefon: +48
Latitude: 52.22305, Longitude: 21.00587
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Smolińska-Janiszewska A., Smoliński S. Zakład optyczny. Punkt usług optycznych

Koszykowa 78, Warszawa
storeCzytaj więcej

Fonikon. Oddział

Koszykowa 78, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Koszykowa 78, Warszawa
doctorCzytaj więcej
Bufet
Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska CePeLek

Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska CePeLek

Koszykowa 78, Warszawa
healthCzytaj więcej

Przychodnia Wojskowa CePeLek

Koszykowa 78, Warszawa
hospitalCzytaj więcej

KIND Aparaty Sluchowe

Koszykowa 78, Spozoz 'CePeLek', gabinet 162. pietro l, Warszawa
storeCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy