Punkt zainteresowania w pobliżu Koszykowa 01

Czas lokalny:
06:29:36
Koszykowa 01

Koszykowa 01

Poland Polen
Kontakt telefon: +48
Latitude: 52.22308, Longitude: 21.00357
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Światowy Związek Żołnierzy AK. Okręg

Koszykowa 82, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Klon. Zakładanie i pielęgnacja zieleni. Opieka nad grobami

Koszykowa 82, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Ambulatorium (Ambulatorium - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 2708)

Koszykowa 82, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej
Lightfinance S.J. - kredyty hipoteczne i inne

Lightfinance S.J. - kredyty hipoteczne i inne

Koszykowa 82, Warszawa
financeCzytaj więcej

Artwoj Sp. z o.o. ZPU

Koszykowa 82, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Lightfinance. Rymkiewicz Z.

Koszykowa 82, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Pałacyk Rektorski

Koszykowa 80, Warszawa
universityCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy