Punkt af interesse i nærheden Konarskiego Apartments

Åben kort
Lokal tid:
23:25:20

Konarskiego Apartments

8A, Stanisława Konarskiego, 76-200, Słupsk, Słupsk, PL Polska
Kontakter telefon: +48 505 665 450
Latitude: 54.4792508, Longitude: 17.0040328
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Punkt af interesse:

Oltox s.c. Usługi stolarskie. Łysiuk T.A.

Stanisława Konarskiego 8, Słupsk
point_of_interestLæs mere

Farbotko Krzysztof. Usługi transportowe

Stanisława Konarskiego 10, Słupsk
point_of_interestLæs mere

Bankomat Euronet

Stanisława Konarskiego 1, Słupsk
atmLæs mere

Pogotowie Komputerowe WW Group

Stanisława Konarskiego 18, Słupsk
electronics_storeLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning