Punkt zainteresowania w pobliżu Konarskiego Apartments

Otwórz mapę
Czas lokalny:
07:34:38

Konarskiego Apartments

8A, Stanisława Konarskiego, 76-200, Słupsk, Słupsk, PL Polska
Kontakt telefon: +48 505 665 450
Latitude: 54.4792508, Longitude: 17.0040328
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Oltox s.c. Usługi stolarskie. Łysiuk T.A.

Stanisława Konarskiego 8, Słupsk
point_of_interestCzytaj więcej

Farbotko Krzysztof. Usługi transportowe

Stanisława Konarskiego 10, Słupsk
point_of_interestCzytaj więcej

Bankomat Euronet

Stanisława Konarskiego 1, Słupsk
atmCzytaj więcej

Pogotowie Komputerowe WW Group

Stanisława Konarskiego 18, Słupsk
electronics_storeCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy