Punkt zainteresowania w pobliżu Kino DKF Overground

Czas lokalny:
04:58:21

Kino DKF Overground

162, aleja Niepodległości, 02-554, Warszawa, Warszawa, PL Polonia
Kontakt telefon: +48 22 564 97 54
Strona internetowej: www.dkf.waw.pl
Latitude: 52.2087649, Longitude: 21.0082805
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Extrem

aleja Niepodległości 162, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Węgier-Ponicki s.c. Węgier P., Ponicki D.

aleja Niepodległości 162, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Niezależne Zrzeszenie Studentów Szkoły Głównej Handlowej

aleja Niepodległości 162, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

East West Link. Rekrutacja pracowników z Ukrainy

aleja Niepodległości 162, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

AIESEC Polska oddział lokalny Warszawa SGH

aleja Niepodległości 162, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Centrum Doradztwa i Ekspertyz Gospodarczych SGH Sp. z o.o.

aleja Niepodległości 162, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Stowarzyszenie Medica

aleja Niepodległości 162, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

DHL ServicePoint: Relay Metro Pola Mokotowskie

Stacja Metra Pole Mokotowskie, A- 10, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Stowarzyszenie Akademickie „MagPress”

aleja Niepodległości 162, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej
SGH

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy