Punkt zainteresowania w pobliżu Helvetia - Hostel Warszawa Śródmieście

Otwórz mapę
Czas lokalny:
00:47:55

Helvetia - Hostel Warszawa Śródmieście

7, Sewerynów, 00-924, Warszawa, Warszawa, PL Poland
Kontakt telefon: +48 22 826 71 08
Strona internetowej: www.hostel-helvetia.pl
Latitude: 52.2383049, Longitude: 21.0208222
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Profesorów Uniwersytetu Warszawskiego

Sewerynów 6, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Fx Energy Poland Sp. z o.o.

Sewerynów 6, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

BNF Trans Sp. z o.o.

Sewerynów 6, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Winiarscy s.c. Kancelaria prawnicza

Sewerynów 6, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy