Punkt zainteresowania w pobliżu Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
06:21:40

Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa

51A, Ogrodowa, 00-873, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Kontakt telefon: +48 22 501 99 00
Strona internetowej: bip.warszawa.so.gov.pl
Latitude: 52.2374292, Longitude: 20.9856402
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Kancelaria Notarialna - Notariusz Ewa Kuśmierowska & Notariusz Aneta Sitnicka-Urbaniak

Ogrodowa 49a/1, Warszawa
financeCzytaj więcej

Rumpel i Partnerzy Radcowie Prawni i Rzecznicy Patentowi

Ogrodowa 49, Warszawa
lawyerCzytaj więcej

Sitnicka-Urbaniak Aneta. Kancelaria notarialna

Ogrodowa 49A lok.1 00-873 Warszawa, Warszawa
financeCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy