Klinika Nałęcz Sp. z o.o. / Nałęcz Clinic Sp. z o.o. in Katowice

Open map
Local time:
14:43:04
Open

🕗 opening times

Monday-
Tuesday-
Wednesday-
Thursday-
Friday-
SaturdayClosed
SundayClosed
91, Piotrowicka, 40-724, Katowice, Katowice, PL Poland
Contacts phone: +48 506 902 845
Website: www.klinikanalecz.pl
Latitude: 50.2311951, Longitude: 18.9709879
Larger map & directions

Comments 5

 • Kinga

  Kinga

  ::

  Pan doktor Bartłomiej Szafrański oddany pracy i swoim pacjentom. Człowiek z pasją i ogromną wiedzą. Lekarz z powołania. Zdecydowanie polecam. Miejsce gdzie pracują profesjonaliści. Korzystam z zabiegów i pomocy Pana doktora Szafranskiego. Oceniam bardzo pozytywnie.

 • Karolina Błachut

  Karolina Błachut

  ::

 • Dawid Maryniok

  Dawid Maryniok

  ::

  Profesjonalny sprzęt, miła obsługa, wizerunek psuje wyciskanie na siłę dodatkowych zbędnych badań.

 • agnieszka szafrańska

  agnieszka szafrańska

  ::

 • Krzysztofa Łabudzińska

  Krzysztofa Łabudzińska

  ::

  Polecam - dr Aleksandra Wolnicka jest prawdziwym wirtuozem.

Nearest Health:

Salon Kosmetyczny BeautyBeau

Salon Kosmetyczny BeautyBeau

Piotrowicka 91/2, Katowice
healthRead more
Stomedicus
Okularnik Optyk

Okularnik Optyk

Ligocka 91, Katowice
storeRead more

📑 All categories

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4