miejsca w Katowice

Choroba koronawirusowa (COVID-19) Sytuacja

potwierdzone przypadki

6480647

zgony

119199

PolskaKatowice

 

Katowice

Region administracyjny:
śląskie
populacja:
297 197
kod telefoniczny:
+48-32
kod pocztowy:
40-001-40-189
40-200-40-291
40-300-40-394
40-401-40-425
40-431-40-435
40-452-40-453
40-457-40-479
40-483-40-499
40-500-40-698
40-701-40-743
40-748-40-755
40-756-40-783
40-801-40-826
40-831-40-837
40-841-40-40-892
40-900
40-923-40-930
40-940
40-959

Położenie na mapie Polska

Polska mapa SVG
Katowice

Sklep zoologiczny

Galeria Sztuki

Piekarnia

Sąsiedztwo

Policja

📑 Katowice wszystkie kategorie

Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPosiłki na wynosPoziom sublocality 1PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySpaStacja paliwStraż pożarnaSubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy