Szpital w pobliżu Poradnia chirurgii czaszkowo - szczękowo - twarzowej i chirurgii jamy ustnej Centrum Leczenia Obrażeń Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus

Otwórz mapę
Czas lokalny:
19:37:17

Poradnia chirurgii czaszkowo - szczękowo - twarzowej i chirurgii jamy ustnej Centrum Leczenia Obrażeń Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus

59, Nowogrodzka, 00-001, Warszawa, Warszawa, PL Polen
Kontakt telefon: +48 22 502 12 06
Strona internetowej: www.dzieciatkajezus.pl
Latitude: 52.2257288, Longitude: 21.000714
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Szpital:

Nowogrodzka Szpital

Nowogrodzka 59, Warszawa
hospitalCzytaj więcej

Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej (Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń)

Nowogrodzka 59, Warszawa
hospitalCzytaj więcej

Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii (Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń)

Nowogrodzka 59, Warszawa
hospitalCzytaj więcej

Zakład Immunologii Klinicznej

Nowogrodzka 59, Warszawa
hospitalCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy