miejsca w Gdynia

Choroba koronawirusowa (COVID-19) Sytuacja

potwierdzone przypadki

6480647

zgony

119199

PolskaGdynia

 

Gdynia

Region administracyjny:
pomorskie
populacja:
246 991
kod telefoniczny:
+48-58
kod pocztowy:
81-000-81-097
81-100-81-138
81-146-81-197
81-200-81-245
81-249-81-273
81-290
81-300-81-442
81-448-81-476
81-500-81-562
81-570-81-598
81-601-81-641
81-645-81-661
81-912
81-980

Położenie na mapie Polska

Polska mapa SVG
Gdynia

Szpital

Supermarket

Kawiarnia

Supermarket spożywczy lub

Policja

📑 Gdynia wszystkie kategorie

Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHydraulikJedzenieJubilerKawiarniaKlub nocnyKościółKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom sublocality 1PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySpaStacja paliwStraż pożarnaSubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarz