Ustanowienie w pobliżu Staromiejski. Hotel

Otwórz mapę
Czas lokalny:
21:44:11

Staromiejski. Hotel

4/5, Jedności Narodowej, 76-200, Słupsk, Słupsk, PL Polen
Kontakt telefon: +48 59 842 84 64
Strona internetowej: www.przymorze.com.pl
Latitude: 54.466825, Longitude: 17.0286731
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Ustanowienie:

Hotel Staromiejska

Jedności Narodowej 4, Słupsk
restaurantCzytaj więcej

Koszutowska Ewa. Firma handlowo - usługowa

Jedności Narodowej 4/5, Słupsk
point_of_interestCzytaj więcej

Browaria

Jedności Narodowej 4/5, Słupsk
night_clubCzytaj więcej

„Przymorze” Sp. z o.o.

Jedności Narodowej 4-5, Słupsk
travel_agencyCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy