Ustanowienie w pobliżu Schronisko Młodzieżowe PTSM Matecznik

Otwórz mapę
Czas lokalny:
23:13:07

Schronisko Młodzieżowe PTSM Matecznik

6, Joachima Lelewela, 37-700, Przemyśl, Przemyśl, PL Polska
Kontakt telefon: +48 16 670 61 45
Strona internetowej: www.ptsm-matecznik.pl
Latitude: 49.791946, Longitude: 22.763432
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Ustanowienie:

Szkoła tańca A-Z

Lelewela 8A, Przemyśl
point_of_interestCzytaj więcej

Warsztat terapii zajęciowej Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

Joachima Lelewela 8, Przemyśl
point_of_interestCzytaj więcej

Szramik T., inż. Zakład budowlano - konserwatorski

Stefana Okrzei 25, Przemyśl
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy