Ustanowienie w pobliżu Pod Białym Orłem

Czas lokalny:
06:16:51
Pod Białym Orłem, Author: Pod Białym Orłem

Pod Białym Orłem

13, Sanocka, 37-700, Przemyśl, Przemyśl, PL Polska
Kontakt telefon: +48 16 678 61 07
Strona internetowej: www.podbialymorlem.com.pl
Latitude: 49.7785379, Longitude: 22.7589592
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Ustanowienie:

Stacja Paliw ORLEN

Hala Sp. z o.o. Sztuczne lodowisko

Sanocka 18, Przemyśl
point_of_interestCzytaj więcej
Brama Sanocka Dolna

Brama Sanocka Dolna

Sanocka 17, Przemyśl
point_of_interestCzytaj więcej
POSiR Sztuczne lodowisko

POSiR Sztuczne lodowisko

Sanocka 5, Przemyśl
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy