Ustanowienie w pobliżu NOVA Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Warszawie

Otwórz mapę
Czas lokalny:
07:00:00

NOVA Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Warszawie

42, Nowogrodzka, 00-695, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Kontakt telefon: +48 22 594 24 94
Strona internetowej: www.nova.edu.pl
Latitude: 52.2283369, Longitude: 21.0097293
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Ustanowienie:

Rudnicki Tomasz Pracownia Brązownicza Stylowe Lampy

Nowogrodzka 42, Warszawa
home_goods_storeCzytaj więcej

Terra Mare Sp. z o.o.

Nowogrodzka 42, Warszawa
travel_agencyCzytaj więcej

Bema. Ferdynus B.

Nowogrodzka 42, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Słomka Danuta. Sprzątanie obiektów

Nowogrodzka 42, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy