Ustanowienie w pobliżu Medica. Laboratorium analiz medycznych. Badania lekarskie.

Otwórz mapę
Czas lokalny:
20:46:06

Medica. Laboratorium analiz medycznych. Badania lekarskie.

48, Juliusza Słowackiego, 26-600, Radom, Radom, PL Polska
Kontakt telefon: +48 48 365 49 33
Strona internetowej: medica.radom.pl
Latitude: 51.3926702, Longitude: 21.167794
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Ustanowienie:

Otwarte Serce. NZOZ

Juliusza Słowackiego 48, Radom
healthCzytaj więcej

Molenda Ewa. Gabinet internistyczny

Juliusza Słowackiego 48, Radom
doctorCzytaj więcej

Giftpol

Juliusza Słowackiego 46, Radom
point_of_interestCzytaj więcej

Bud-Mar. FHU. Utkowski M. Firma budowlana

Juliusza Słowackiego 46, Radom
general_contractorCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy