Ustanowienie w pobliżu Kwiaciarnia Irys - Zofia Całka

Otwórz mapę
Czas lokalny:
23:17:14

Kwiaciarnia Irys - Zofia Całka

4c, Marszałka Józefa Piłsudskiego, 22-400, Zamość, Zamość, PL Polska
Kontakt telefon: +48 509 670 077
Strona internetowej: www.kwiaciarniairysz.pl
Latitude: 50.7244796, Longitude: 23.2520197
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Ustanowienie:

SKOK Unii Lubelskiej

Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, Zamość
bankCzytaj więcej

Gałczyńska Małgorzata. Usługi krawieckie

22-400 Zamość; marsz. Piłsudskiego 19
point_of_interestCzytaj więcej

Avon Cosmetics. Okręg 199

22-400 Zamość; marsz. Piłsudskiego 17
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy