Ustanowienie w pobliżu dr n. med. Kazimierz Tomczykiewicz, Specjalista neurolog

Otwórz mapę
Czas lokalny:
09:50:01

dr n. med. Kazimierz Tomczykiewicz, Specjalista neurolog

25, Emilii Plater, 00-688, Warszawa, Warszawa, PL Polen
Kontakt telefon: +48 601 143 744
Strona internetowej: www.emg.org.pl
Latitude: 52.225397, Longitude: 21.006875
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Ustanowienie:

Hostel Central Station

Emilii Plater 25, Warszawa
lodgingCzytaj więcej

Borkowska Anna, adwokat. Kancelaria

Emilii Plater 25, Warszawa
lawyerCzytaj więcej

Comtica Sp. z o.o.

Emilii Plater 25, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Agga-Design. Hojda A.

Emilii Plater 25, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy