Ustanowienie w pobliżu BoDro.

Otwórz mapę
Czas lokalny:
10:59:54

BoDro.

14, Zawiszy Czarnego, 35-082, Rzeszów, Rzeszów, PL Polska
Kontakt telefon: +48 17 864 00 09
Latitude: 50.015495, Longitude: 21.968551
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Ustanowienie:

Lir Invest Sp. z o.o. sp.k.

Podgórska 19, Rzeszów
real_estate_agencyCzytaj więcej

Zoohurt Bis.pl Sp. z o.o. Sp.Komandytowo-Akcyjna

Zawiszy Czarnego 9a, Rzeszów
point_of_interestCzytaj więcej

Ośrodek Szkolenia Zawodowego. Szkolenia operatorów maszyn budowlanych, drogowych

Zawiszy Czarnego 16, Rzeszów
point_of_interestCzytaj więcej

Żłobek Rzeszów - Lisek Urwisek

Zawiszy Czarnego 16, Rzeszów
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy