Drzewni - wycinka drzew, usługi ogrodnicze in Warszawa

Open map
Local time:
04:44:17
Closed

🕗 opening times

Monday-
Tuesday-
Wednesday-
Thursday-
Friday-
Saturday-
Sunday-
43/49, Hoża, 00-681, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Contacts phone: +48 22 100 22 92
Website: drzewni.pl
Latitude: 52.225226, Longitude: 21.010172
Larger map & directions

Comments 4

 • Adam Brodak

  Adam Brodak

  ::

  Polecam, solidnie i wszystko bez zarzutu

 • Iga Słomkiewicz

  Iga Słomkiewicz

  ::

  Faktycznie bezpłatna wycena. Można się poradzić co z danym drzewem zrobić. Szybko i sprawnie. Polecam!

 • Adam Wiśniewski

  Adam Wiśniewski

  ::

  Panowie bardzo szybko uwinęli się ze świerkiem na działce. Fajnie, że od ręki wystawiają faktury i można płacić kartą :)

 • Kasia Kassssa

  Kasia Kassssa

  ::

  Szybko, sprawnie i bezpiecznie. Polecam!

Nearest Park:

Skwer Batalionu AK "Zaremba-Piorun"

Śródmieście
parkRead more

Ogród Oranżeryjny

Łazienki Królewskie w, Warszawa
parkRead more

📑 All categories

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4