Retsbygning i nærheden Wojewódzki Sąd Administracyjny

Åben kort
Lokal tid:
20:34:37

Wojewódzki Sąd Administracyjny

2/4, Jasna, 00-013, Warszawa, Warszawa, PL Polen
Kontakter telefon: +48 22 553 70 00
Internet side: www.warszawa.wsa.gov.pl
Latitude: 52.2334864, Longitude: 21.0134026
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Retsbygning:

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia

Marszałkowska 82, Warszawa
courthouseLæs mere

Warsaw District Court

Marszałkowska 82, Warszawa
courthouseLæs mere

Kancelaria Prawno-Patentowa NOVELPAT Robert Rozbicki

Grzybowska 16/22, Warszawa
courthouseLæs mere

Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa - Wydziały Ksiąg Wieczystych

aleja "Solidarności" 58, Warszawa
courthouseLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning