Carrefour Market in Warszawa

Karte öffnen
Lokale zeit:
22:00:58
Öffnen

🕗 öffnungszeiten

Montag-
Dienstag-
Mittwoch-
Donnerstag-
Freitag-
Samstag-
Sonntag-
59, Złota, 00-120, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Kontakte telefon: +48 22 595 14 00
Webseite: www.carrefour.pl
Latitude: 52.2298386, Longitude: 21.0020523
Größere karte und wegbeschreibung

Kommentare 5

 • Dorota Grotowska

  Dorota Grotowska

  ::

  Przy okazji zwiedzania butików można zrobić szybkie spożywcze zakupy.

 • Natalia Pokrywka

  Natalia Pokrywka

  ::

  Jeśli dwóch facetów w trakcie obsługi przy samoobsługowej kasie wyzywa klientkę przy kasie obok od ścierwa, asystujaca im pani powinna zareagować, a nie razem z nimi chichotać. Wstyd.

 • Justyna Zapora

  Justyna Zapora

  ::

  Kupiłam dzisiaj bagietkę czosnkową, można na niej zęby połamać. Dla mnie to skandal sprzedawać kilkudniowe pieczywo w cenie świeżego, także nie polecam kupować pieczywa w tym sklepie.

 • Grzegorz Browarski

  Grzegorz Browarski

  ::

  Nie polecam robienia zakupów w tym markecie, jeśli ktoś na prawdę nie musi. Carrefour Market już sam z siebie do najtańszych nie należy, a ten znajduje się ponadto przy Dworcu Centralnym, co dodatkowo podnosi jego ceny. Lokalizacja ta sprawia również, że praktycznie przez cały dzień tworzą się tu ogromne kolejki. Obsługa jest średnio miła. Zatrudniają tu dużo pracowników tymczasowych, którzy często nie potrafią pomóc w jakimś problemie, bo za krótko tu pracują.

 • Gabi Szenajch

  Gabi Szenajch

  ::

  Słabe zaopatrzenie. Ogromne kolejki spowodowane słabą i bardzo wolną obsługą, jeśli komuś się śpieszy ro lepiej pujść do sklepu, który znajduje się nie daleko w podziemiu, przy McDonald's. Ustawienie na szybkoe zakupy też nie najlepsze. Mały wybór wśród warzyw i owoców.

Nächste Supermarkt:

📑 Alle Kategorien

AnbetungsstätteAnwaltApothekeAquariumArztAutohändlerAutoreparaturAutovermietungAutowäscheBahnhofBankBarBaumarktBegräbnisheimBekleidungsgeschäftBibliothekBlumenhändlerBotschaftBuchhaltungBuchladenBushaltestelleBäckereiCafeCampingplatzDachdeckerDas RathausEinkaufszentrumEinrichtungElektrikerElektronikladenEssenFahrradladenFeuerwehrFilmverleihFinanzenFitnessstudioFlughafenFreizeitparkFriedhofGegendGeldautomatGemischtwarenladenGeneralunternehmerGerichtsgebäudeGeschäftGesundheitHaarpflegeHaus WarenladenHindu-TempelImmobilienagenturJuwelierKasinoKaufhausKegelbahnKinoKircheKlempnerKrankenhausKunstgalerieLagerungLandLebensmittelgeschäft oder SupermarktLeuchtturmLokale RegierungsstelleMahlzeit LieferungMahlzeit zum MitnehmenMalerMoscheeMuseumMöbelgeschäftNachbarNachtclubNatürliches MerkmalOrtschaftParkParkenPhysiotherapeutinPolitischPolizeiPostPrämisseReiseagenturRestaurantRouteRv Park, CampingSchlosserSchuhladenSchuleSchönheitssalonSehenswürdigkeitSpaSpirituosengeschäftStadionSublocality level 1Sublocality level 2Sublocality level 3Sublocality level 4SubpremiseSupermarktSynagogeTankstelleTaxistandTierhandlungTierärztliche VersorgungTransitstationU-BahnstationUmgangsspracheUmzugsunternehmenUniversitätUnterkunftVersicherungsagenturVerwaltungsbereich Ebene 1Verwaltungsbereich Ebene 2Verwaltungsbereich Ebene 3Verwaltungsbereich Ebene 4Verwaltungsbereich Ebene 5WäscheZahnarztZooÜberschneidung