8 Day of the Week w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
09:27:11
Brak informacji

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
7, Poznańska, 00-001, Warszawa, Warszawa, PL Poland
Kontakt telefon: +48 604 254 404
Strona internetowej: www.facebook.com
Latitude: 52.2239943, Longitude: 21.0120061
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Szymon Kubiszewski-Jakubiak

  Szymon Kubiszewski-Jakubiak

  ::

  Yeah. Cool little bar with room to dance. Great staff. Nice choice of cocktails, special G&T menu plus they make their own gin! Sadly I couldn’t try it coz they ran out. Go there go there go there.

 • 6seo 360 view world

  6seo 360 view world

  ::

  Cool

 • Anna Rosiak

  Anna Rosiak

  ::

  Good music, cool atmosphere, good choice of alkohol and delicious lemon shots

 • Tori walker

  Tori walker

  ::

  Get the LEMON VODKA. Its home made and just delicious. Worth coming to warsaw for. Serious foodie love.

 • K. K.

  K. K.

  ::

  Cozy, friendly and interesting. A nice place to have a friday drink or have a calm moment on work days

Najbliższy Bar:

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy